Vedtægter

§ 1

Jyllandsudvalget for skydning er en sammenslutning af Jyske og Fynske Landdelsforeninger under DGI skydning.

§ 2

Jyllandsudvalget for skydnings formål er at arrangere baneskydning, hvis program fortrinsvis er efter DGI skydnings regler.

§ 3

Jyllandsudvalget for skydning ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Bestyrelsen har følgende sammensætning og valgform:

Formand:
Vælges af årsmødet for et år af gangen.

Fire bestyrelsesmedlemmer:
Vælges af årsmødet for to år af gangen således, at to er på valg ulige år og to er på valg lige år.

På årsmødet vælges en suppleant til bestyrelsen for et år.
Bestyrelsen konstituere sig selv med næstformand og kasserer.

Landsdelsforeningerne forpligter sig til at udpege et bestyrelsesmedlem / forretningsfører som kontaktperson til udvalget.

§ 4

Ordinært årsmøde afholdes en gang årligt.
Der skal indkaldes hertil med mindst 30 dages varsel ved mail/brev til respektive Landdelsforeninger.
Dagsorden skal omfatte flg. punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af stævnedatoer og steder for det kommende år og dato for næste årsmøde.
7. Valg af formand.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleant til bestyrelsen.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Kontaktperson – oplysning af navn på kontaktperson fra Landsdelsforeningerne
12. Eventuelt.

Forslag til årsmødet skal være formanden i hænde 14 dage før mødet.

§ 5

Ordinær årsmøde afholdes i november.
Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.
Alle tilsluttede Landsdele må sende repræsentanter til årsmødet.
Antal stemmeberettigede repræsentanter er det samme som til DGI skydnings idrætskonference.
Afstemninger følger reglerne, der er gældende ved DGI skydnings idrætskonference, tidligere kendt som formandsmøde.
Kun fremmødte repræsentanter kan stemme.

§ 6

En Landsdelsforening kan udelukkes fra deltagelse i Jyllandsudvalgets stævner for kortere eller længere tid, såfremt den pågældende Landsdelsforening ikke overholder de af bestyrelsen fastsatte regler for tilmeldelse, betaling af indskud samt øvrige bestemmelser for Jyllandsudvalgets stævner.
Bestyrelsen skal forelægge en udelukkelse for det førstkommende ordinære eller ekstraordinære årsmøde.
Pågældende Landsdelsforening har ret til at fremlægge sine synspunkter desangående på dette møde.

§ 7

Jyllandsudvalget for skydning kan kun opløses, hvis 2/3 af afgivne gyldige stemmer på et ordinært årsmøde går ind herfor. Afstemningen skal være skriftlig.
Vedtages en opløsning, skal der indkaldes til ekstraordinært årsmøde, der skal afholdes senest seks uger efter.
På dette ekstraordinære årsmøde skal der ligeledes være flertal for opløsningen efter samme afstemningsregler som ved det ordinære årsmøde.

§ 8

Ved opløsning af Jyllandsudvalget for skydning skal de til enhver tid værende midler overgives til DGI skydning, der træffer beslutning om anvendelse af pokaler og likvide midler.

Vedtagelse af disse vedtægter på ordinært repræsentantskabsmøde den 24. oktober 1998 bekræftes herved.

ændret på repræsentantskabsmødet 23.oktober 2004, 30.oktober 2010, 12 november 2011, 30 november 2013.

Jens Peter
Dirigent